[vc_row heading_color=”light” bg_type=”color” header_feature=”yes” footer_feature=”yes” font_color=”#ffffff” bg_color=”#3b4d57″ section_title=”Rehabilitation” padding_top=”100″ padding_bottom=”160″][vc_column][grve_title title=”INSOLVENSIE REHABILITASIE” heading=”h2″ animation=”fadeIn” margin_bottom=”20″][vc_column_text animation=”fadeIn”]

EFFEKTE VAN REHABILITASIE

[/vc_column_text][vc_column_text text_style=”subtitle” animation=”fadeIn”]

Rehabilitasie is ‘n regsproses wat in sommige gevalle deur regswerking (automaties) of op bevel van die Hooggeregshof van Suid-Afrika plaasvind, waarby die insolvent bervry word van die regsimplikasies van insolvensie en keer terug na ‘n regsposisie van, iemand wat nie insolvent verklaar is nie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row heading_color=”dark” bg_type=”color” font_color=”#0a0a0a” padding_top=”100″ padding_bottom=”160″ bg_color=”#f1f1f1″][vc_column][vc_column_text animation=”fadeIn”]

REGSIMPLIKASIES VAN REHABILITASIE

[/vc_column_text][vc_column_text text_style=”subtitle” animation=”fadeIn”]

Artikel 129 van die Insolvensiewet reel die effekte daarvan, indien ‘n ongerehabiliteerde persoon ‘n aansoek bring vir rehabilitasie.

Die effek van rehabilitasie is om ‘n einde te maak aan u sekwestrasie, en om al u skuld welke voor sekwestrasie verskuldig was of ontstaan het, ‘af te skryf’. Skuldoorsake wat uit bedrog ontstaan het is ‘n misdryf en kan nie afgeskryf word nie. Verder word u onthef van elke onbevoegdheid wat voortgespruit het, uit die sekwestrasie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row heading_color=”light” bg_type=”color” header_feature=”yes” padding_top=”100″ bg_color=”#2e8bc1″ padding_bottom=”100″ font_color=”#ffffff” margin_bottom=”0″][vc_column][grve_title title=”WANNEER KWALIFISEER EK VIR REHABILITASIE?” heading=”h2″ align=”center” animation=”fadeIn”][vc_column_text text_style=”subtitle” animation=”fadeIn”]

Daar is 7 artikels in die Insolvensiewet wat handel oor 8 omstandighede waaronder u kan rehabiliteer. Elk van hierdie gevalle het sy eie tydsraamwerk

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_bottom=”0″ padding_top=”100″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column][grve_title title=”OMSTANDIGHEDE WAARONDER ‘N REHABILITASIE AANSOEK GEBRING KAN WORD” heading=”h2″ align=”center” animation=”fadeIn”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_bottom=”100″ padding_top=”60″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/4″][grve_title title=”Statutêre Kompromie” heading=”h4″ animation=”fadeIn”][vc_column_text animation=”fadeIn”]Artikel 119(7) gelees met Artikel 124(1)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text animation=”fadeIn”]U kan te eniger tyd na sekwestrasie u Kurator nader om ‘n voorstel aan u krediteure te aanvaar, waarvolgens al u krediteure, (ingesluit diegene wat bewese eise in u insolvente boedel het) ten minste 50 sent in die rand betaal sal word. Sodra u genoegsame sekuriteit aan die Meester van die Hooggeregshof gegee het dat al hierdie skuldeisers 50% betaal sal word, sal die Meester van die Hooggeregshof ‘n sertifikaat uitgereik waarin hierdie ooreenkoms en sekuriteit weerspieël word. U moet in hierdie aanbod ‘n tender vir die administratiewe koste in die boedel insluit. Administratiewe koste is die Kurator se uitbetalings en fooie. Die regte van verseker krediteure (verbandhouers ens.) word nie geraak nie. Die gedeelte van hul eise wat nie vereffen is nie, deur die verkoop van die bates wat hulle as sekuriteit hou, maak deel uit van die sogenaamde konkurrente skuldeisers en die 50 sent in die rand geld ook vir hul onvoltooide eise. Sodra die Meester van die Hooggeregshof hierdie sertifikaat uitgereik het, kan u dadelik aansoek doen vir rehabilitasie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column][grve_divider line_type=”line”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_bottom=”100″ padding_top=”60″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/4″][grve_title title=”Eise teen insolvente boedel bewys” heading=”h4″ animation=”fadeIn”][vc_column_text animation=”fadeIn”]Section 124(2)(a)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text animation=”fadeIn”]

Indien krediteure eise teen u insolvente boedel bewys het, kan u aansoek doen vir rehabilitasie na twaalf maande sedert bevestiging van die eerste likwidasie- en distribusierekening, wat deur die kurator ingedien was. ‘n Verdere voorwaarde is dat ‘n tydperk van vier jaar vanaf die datum van sekwestrasie moes verloop word.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column][grve_divider line_type=”line”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_bottom=”100″ padding_top=”60″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/4″][grve_title title=”Eise teen insolvente boedel bewys” heading=”h4″ animation=”fadeIn”][vc_column_text animation=”fadeIn”]Section 124(2) (voorbehoudsbepaling)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text animation=”fadeIn”]Artikel 124(2) het ‘n voorlopige voorwaarde wat bepaal dat indien u kurator se eerste likwidasierekening deur die Meester bevestig is en twaalf maande nadat hierdie bevestiging verstryk het, kan u enige tyd aansoek doen om rehabilitasie indien die Meester die rehabilitasie aanbeveel. In die praktyk moet jy bewys lewer van baie spesifieke omstandighede wat tot voordeel van die algemene welsyn van Suid-Afrika of handel is.

Die hof beoordeel nie die feit dat so ‘n ‘vroeë’ rehabilitasie tot jou eie voordeel kan wees nie, daar moet dus ‘n wyer voordeel wees. Indien u onder hierdie artikel kwalifiseer vir rehabilitasie, kan u so ‘n aansoek bring sodra u insolvente boedel afgehandel is. Afhangende van omstandighede, kan u so vroeg as twaalf maande na die datum van sekwestrasie rehabiliteer.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column][grve_divider line_type=”line”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_bottom=”100″ padding_top=”60″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/4″][grve_title title=”Vorige sekwestrasie” heading=”h4″ animation=”fadeIn”][vc_column_text animation=”fadeIn” animation_delay=”400″]Section 124(2)(b)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text animation=”fadeIn”]As u voorheen gesekwestreer was, kan u slegs vir rehabilitasie aansoek doen indien aan twee voorwaardes voldoen word:
1. ‘n Tydperk van vier jaar moes verloop het sedert die datum van u sekwestrasie; en
2. ‘n Tydperk van drie jaar moet verloop het sedert die datum van bevestiging van die kurator se eerste likwidasierekening[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column][grve_divider line_type=”line”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_top=”60″ padding_bottom=”100″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/4″][grve_title title=”Kriminele Oortreding Begaan” heading=”h4″ animation=”fadeIn”][vc_column_text animation=”fadeIn”]Section 124(2)(c)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text animation=”fadeIn” animation_delay=”400″]

As u skuldig bevind is aan ‘n misdryf in u insolvente boedel, mag u ‘n aansoek doen vir u rehabilitasie na vyf jaar verstryk het sedert die datum waarop die strafregtelike bevel gevel is.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column][grve_divider line_type=”line”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_top=”60″ padding_bottom=”100″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/4″][grve_title title=”Geen eise bewys” heading=”h4″ animation=”fadeIn”][vc_column_text animation=”fadeIn” animation_delay=”400″]Section 124(3)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text animation=”fadeIn” animation_delay=”400″]

Na u sekwestrasie, word daar twee krediteurevergaderings gehou by die kantore van die Meester van die Hooggeregshof of by u plaaslike landdroshof. Hierdie vergaderings word ook die “eerste vergadering” en “tweede vergadering” genoem. As ‘n tydperk van ses maande sedert u sekwestrasie verloop het en daar is geen eise op die eerste en tweede vergaderings bewys nie, kwalifiseer u om aansoek te doen vir rehabilitasie. In die praktyk is die ses maande tydperk gewoonlik effens kort omdat sekere administratiewe prosedures gewoonlik eers na ongeveer 9 tot 12 maande voltooi word

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column][grve_divider line_type=”line”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_top=”60″ padding_bottom=”100″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/4″][grve_title title=”Volledige betaling van Eise” heading=”h4″ animation=”fadeIn”][vc_column_text animation=”fadeIn” animation_delay=”400″]Section 124(5)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text animation=”fadeIn”]

As die bates in u insolvente boedel voldoende fondse realiseer om alle skuldeisers, wat eiese bewys het, ten volle te betaal, kan u dadelik aansoek doen vir rehabilitasie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column][grve_divider line_type=”line”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” padding_top=”60″ padding_bottom=”100″ bg_color=”#f1f1f1″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/4″][grve_title title=”Rehabilitasie deur Regswerking” heading=”h4″ animation=”fadeIn”][vc_column_text animation=”fadeIn”]Section 127(A)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text animation=”fadeIn” animation_delay=”400″]

As u nie aansoek gedoen het vir rehabilitasie nie onder enige van die ander artikels, word u geag na tien jaar sedert die dag van verlening van die sekwestrasie bevel, gerehabiliteer te wees deur regswerking of ‘automaties’.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”color” font_color=”#ffffff” padding_top=”60″ padding_bottom=”100″ bg_color=”#3b4d57″ margin_bottom=”0″][vc_column][vc_column_text animation=”fadeIn”]

Moet ek my skuld terugbetaal voordat ek kan aansoek doen vir rehabilitasie?

[/vc_column_text][vc_column_text animation=”fadeIn” animation_delay=”400″]

Nee. In leke taal, wanneer u gesekwestreer word, word u skuld afgeskryf.  Geen van jou ou skuldeisers kan jou ooit dwing om die “ou skuld” terug te betaal nie. In wettige terme word u skuld nie afgeskryf nie, dit vestig op ‘n Kurator wat die boedel se bates moet realiseer en die opbrengs van die verkoop van die bates onder krediteure moet verdeel ooreenkomstig die insolvensiewet.

[/vc_column_text][vc_column_text animation=”fadeIn” animation_delay=”600″]

Nee!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”60″ padding_bottom=”100″][vc_column][grve_title title=”Gereelde Vrae: Rehabilitasie” heading=”h2″ align=”center” animation=”fadeIn” margin_bottom=”60″][vc_accordion toggle=”yes” initial_state=”none”][vc_accordion_tab title=”Hoe stel ek vas of ek kwalifiseer vir rehabilitasie?”][vc_column_text]

Lees asseblief eers die inligting oor rehabilitasie op ons webwerf deur. Dit sal u reeds ‘n goeie aanduiding gee of u kan rehabiliteer. As u egter enigsins twyfel, kliek hier dan gaan daar magic gebeur, daar behoort ‘n vorm te verskyn wat u dan kan voltooi wat u dan (weer magic) met die druk van ‘n knoppie aan ons stuur. Ons sal dan bepaal of u kan rehabiliteer en u laat weet. Dit vat soms ‘n bietjie tyd, aangesien ons die Meester asook u Kurator moet kontak en sekere inligting van hulle bekom. (Indien u bang is vir rekenaars kan u gerus ons kantore kontak, ens ons sal uitvind of u kwalifiseer vir rehabilitasie).

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat moet ek alles in my rehabilitasie-aansoek vir die hof sê?”][vc_column_text]

Om te kan rehabiliteer na sekwestrasie moes daar in terme van Art 124 van die Insolvensiewet sekere tydperke verloop het en sekere gebeurtenisse wat betrekking het op die afhandeling van jou insolvente boedel, plaasgevind het. In gevolge Art 126 van die lnsolvensiewet en sekere hofbeslissings, moet daar ook sekere formele bewerings in die rehabilitasie-aansoek behandel word. U hoef u nie te bekommer oor wat u vir die Hof moet sê nie. Ons ken die bepalings van art 26 en die gepaardgaande hofbeslissings. Ons sal u leiding gee hieroor.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat van die goed wat ek na sekwestrasie bymekaar gemaak het?”][vc_column_text]

Die belangrikste aspek wat u by rehabilitasie in ag moet neem is die feit dat die Insolvensiewet nêrens die bestaan van `n sogenaamde “nuwe” boedel voor rehabilitasie erken nie. U moet reeds by sekwestrasie advies by u prokureur gekry het oor wettige meganismes wat u mag aanwend om seker te maak dat wanneer u eendag aansoek doen om rehabilitasie, die skuldeisers nie by aansoek om rehabilitasie weer op die goed wat u na sekwestrasie bymekaar gemaak het, kan beslag lê nie. Ons vertrou dat u prokureur wat u sekwestrasie gedoen het u hieroor ingelig het.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat is die eerste geleentheid wanneer ek kan aansoek doen om rehabilitasie?”][vc_column_text]U kan onmiddellik aansoek doen om rehabilitasie indien:

u `n ooreenkoms met u skuldeisers in terme van Art 119 bereik wat aan skuldeisers die volgende voordeel gee:

 • u moet sekerheid stel vir ten minste 50 sent in die rand vir u konkurrente skuldeisers;
 • boedelkostes (Kuratorsfooie, meestersfooie ens) moet ten volle betaal kan word; en
 • alle versekerde en preferente skuldeisers moet ten volle betaal kan word.

of:

 • Indien alle eise wat teen u boedel bewys is, ten volle betaal is uit die boedel, met of sonder `n bydrae deur uself.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat gebeur as geen skuldeiser ‘n eis in my boedel bewys het nie?”][vc_column_text]U kan aansoek doen om rehabilitasie na ses maande vanaf sekwestrasie datum indien:

 • dit die eerste keer is dat u boedel gesekwestreer is; en
 • daar geen eis teen die boedel bewys is nie; en
 • u nie skuldig bevind is aan bedrieglike handeling in terme van die Insolvensiewet nie.

Dit gebeur dikwels dat skuldeisers nie ‘n eis bewys nie, omdat die eisbedrag klein is en hulle nie lus is vir die moeite gepaardgaande om ‘n eis te bewys nie. Somtyds bewys die skuldeisers nie ‘n eis nie omdat hulle bang is vir kontribusie. Kontribusie is vir ‘n skuldeiser ‘n lelike ding. Hy bewys ‘n eis, hoop om ‘n paar rand vanaf die kurator te kry en dan kry hy in plaas van ‘n tjek, ‘n rekening. Hoekom? Sien “Kontribusie” hieronder.

Ek hoor dat ek vyf jaar sal moet wag voordat ek kan rehabiliteer!

Ons hoor gereeld hierdie opmerking van ons kliënte. Ons weet nie waar die magiese 5 jaar vandaan kom nie. Defnitief nie uit die Insolvensiewet nie. Dalk uit die haarsalon, ons verneem dat daar baie hoogs opgeleide regslui regsadvies gee in haarsalonne.

Die “algemene” tydperk wat ‘n insolvent moet afwag voor hy mag aansoek doen om rehabilitasie is 4 jaar.

Wanneer skuldeisers eise in u boedel bewys het en daar nie genoeg bates in die boedel was om alle eise en kostes in die boedel ten volle te betaal nie, bepaal artikel 124(2)(a) van die Insolvensiewet dat daar ‘n periode van vier jaar moet verloop vanaf die datum van sekwestrasie tot datum van aansoek om rehabilitasie. Hierbenewens moes die Meester van die Hooggeregshof ook die Eerste boedelrekening bekragtig het ten minste een jaar voordat u die hof versoek om rehabilitasie. Die twee periodes (maw die 1 jr en die 4 jaar) loop gelyktydig.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Ek hoor dat ek vyf jaar sal moet wag voordat ek kan rehabiliteer!”][vc_column_text]

Ons hoor gereeld hierdie opmerking van ons kliënte. Ons weet nie waar die magiese 5 jaar vandaan kom nie. Defnitief nie uit die Insolvensiewet nie. Dalk uit die haarsalon, ons verneem dat daar baie hoogs opgeleide regslui regsadvies gee in haarsalonne.

Die “algemene” tydperk wat ‘n insolvent moet afwag voor hy mag aansoek doen om rehabilitasie is 4 jaar.

Wanneer skuldeisers eise in u boedel bewys het en daar was nie genoeg bates in die boedel om alle eise en kostes in die boedel ten volle te betaal nie, bepaal artikel 124(2)(a) van die Insolvensiewet dat daar ‘n periode van vier jaar moet verloop vanaf die datum van sekwestrasie tot datum van aansoek om rehabilitasie. Hierbenewens moes die meester van die Hooggeregshof ook die Eerste boedelrekening bekragtig het ten minste een jaar voordat u die hof versoek om rehabilitasie. Die twee periodes (maw die 1 jr en die 4 jaar) loop gelyktydig.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Is daar nie spesiale omstandighede wat ek kan aanvoer om voor die verloop van 4 jaar te kan rehabiliteer nie?”][vc_column_text]Wanneer daar reeds een jaar verloop het nadat die meester die Eerste boedelrekening bekragtig het en daar het nog nie 4 jaar verloop sedert die sekwestrasiedatum nie, kan u by die Hof aansoek doen om rehabilitasie onder “spesiale” omstandighede.

Die eerste vereiste in spesiale omstandighede is dat die Meester die rehabilitasie moet aanbeveel. Indien die Meester nie die rehabilitasie aanbeveel nie, het die Hof nie eers ‘n diskresie om die aansoek om rehabilitasie aan te hoor nie. Die Meester beveel ook rehabilitasie net in uitsonderlike gevalle aan. Dit is nie genoeg om vir die Meester te sê dat dit tot jou voordeel sal wees om te rehabiliteer nie. Die spesiale omstandighede moet ‘n groter en wyer belang hê as net jouself. Dit moet in gemeenskapsbelang of in landsbelang wees.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Indien my huidige sekwestrasie my tweede of derde sekwestrasie is, het dit ‘n invloed op my aansoek om rehabilitasie?”][vc_column_text]Ja definitief. Indien u vir die tweede keer, of meerdere kere gesekwestreer is, dan kan u nie aansoek doen om rehabilitasie voor die verloop van 3 jaar vanaf bekragtiging van die kurators rekening nie.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Indien ek skuldig bevind is aan ‘n kriminele oortreding, het dit ‘n invloed op my aansoek om rehabilitasie?”][vc_column_text]Indien u as insolvent skuldig bevind is aan sekere oortredings van die Insolvensiewet mag u eers na die verloop van vyf jaar na die dag van veroordeling aansoek doen om rehabilitasie.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Kan die Hof, nadat al die vereistes soos in elke geval hierbo beskryf nagekom is, my rehabilitasie weier?”][vc_column_text]

Die hof het altyd `n diskresie om die rehabilitasie toe te staan of te weier. Die Hof moet in wese bepaal of u bevoeg en gepas is om weer deel te neem aan die handelsverkeer.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat gebeur as ek nooit ‘n aansoek by die hof bring om my rehabilitasie nie?”][vc_column_text]

Indien 10 jaar verloop het, vanaf datum van u sekwestrasie en u het nie aansoek gedoen om rehabilitasie nie, dan rehabiliteer u outomaties.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat beteken “Kontribusie”?”][vc_column_text]By die afhandeling van ‘n insolvente boedel mag dit gebeur dat, selfs wanneer die preferente krediteure ‘n dividend ontvang, daar nie genoeg geld in die boedel is om die administratiewe kostes te dek nie. U moet in gedagte hou dat die preferente krediteure slegs verplig is om die koste te dra van die realisasie van die bates waaroor hulle sekuriteit hou. So moet die bank wat u huis gefinansier het die afslaerskoste, agterstallige erfbelastings ensovoorts betaal. Hulle is nie verplig om die “algemene administratiewe kostes” aan die boedel te betaal nie. Indien daar dan enige tekort is op die “algemene administratiewe kostes” dan moet die krediteur wat ‘n eis bewys het in die insolvente boedel bydra tot die administratiewe koste, pro rata tot die bedrag van sy eis.

`n Sogenaamde ”kontribusieboedel” is ‘n insolvente boedel waar daar nie genoegsame prys gehaal is vir die goed wat deur die kurator verkoop is sodat daar genoeg geld in die insolvente boedel was vir die kurator om sy administratiewe uitgawes ook te kon dek nie. In hierdie geval moet die skuldeisers die kostes (tekort op admin kostes) dra. Hulle moet dus ‘n kontribusie tot die boedel maak, pro-rata tot die bedrag wat hulle geëis het. Hierdie kontribusie deur die skuldeisers is, (in leketaal), ‘n lening wat die skuldeisers aan die boedel maak. Wanneer u wil rehabiliteer moet u hierdie kontribusie aan die kurator terugbetaal, wat dit op sy beurt moet terugbetaal aan die skuldeisers wat die kontribusie betaal het.

Indien daar niks in die boedel ge-in is vanuit die verkoop van die boedelbates nie, moet die kurator die kostes uit sy eie sak dra. Dit laat enige kurator se hare regop staan.

Indien u boedel `n ”kontribusieboedel” is, moet u die kontribusie by die kurator inbetaal voordat u kan rehabiliteer. So `n bedrag wissel gewoonlik tussen `n paar honderd rand en soveel as ongeveer R25,000.00. Die term “kontribusie” moet nie verwar word met die terugbetaling van ou skuld nie.

Dit is belangrik om in ag te neem dat wanneer jy insolvent verklaar is en jy ‘n aansoek om rehabilitasie bring, jy die kontribusie aan die boedel moet terugbetaal.

Om beide die kurator by te staan en ook u saak by rehabilitasie te vergemaklik, stel ons voor dat u ongeveer ses maande na sekwestrasie met u kurator kontak maak, uitvind of u boedel `n kontribusie geval is, en aanbied om dit in te betaal. Let wel: u het regtens geen plig om dit in te betaal nie, alvorens u wil rehabiliteer. U sal wel die kurator se gesindheid wen.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat beteken dit as hulle sê “daar is eise in my boedel bewys”?”][vc_column_text]

U moet in ag neem dat die feit dat u in u sekwestrasie aansoek al u skuldeisers genoem het, dit nie beteken dat hul noodwendig ‘n eis bewys het nie. Die onus berus steeds op die skuldeiser om sy eis te bewys. Dit beteken hy moet ‘n stel dokumente aan die kurator lewer waarin hy dokumentêre bewys lewer dat hy inderdaad geskuld word, en hoeveel hy geskuld word.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat is die taak en doel van die kurator?”][vc_column_text]

Die werksaamhede van die kurator behels kortliks dat hy al die boedelbates moet vind, al die skuldeisers moet vind, daarna die boedelbates verkoop, en die geld uitdeel aan die skuldeisers op ‘n wyse wat die Insolvensiewet aan hom voorskryf.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat word bedoel met “die bekragtiging deur die meester” van die Likwidasie en Distribusie rekening?”][vc_column_text]Nadat die kurator die bates verkoop het moet hy ‘n Likwidasie en Distribusie rekening opstel waarin hy uiteensit hoe die opbrengs van die boedelbates verdeel gaan word. Voordat hy egter mag uitbetaal moet hy die rekening adverteer om mense wat besware teen sy verdeling mag hê die geleentheid te gee om beswaar te maak. Die Meester moet die rekening nasien en, as die meester tevrede is die “go-ahead” gee vir die uitbetaling aan krediteure. Hierdie “”go-ahead” staan bekend as “bekragtiging”.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat is die regsgevolg van my rehabilitasie?”][vc_column_text]

 • Die sekwestrasie kom tot `n end,
 • Skulde wat voor sekwestrasie ontstaan het, en nie ontstaan het as gevolg van die insolvent se bedrog nie, is gedelg.
 • Die persoon word onthef van elke onbevoegdheid wat sekwestrasie meebring.
 • Regte voortspruitend uit `n akkoord word nie geraak nie.
 • Bates wat u nou verkry vestig nie meer in die kurator nie.
 • Alle bates wat nog in die kurator vestig, bly onder die beheer van die kurator vir tegeldemaking en verdeling onder skuldeisers.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat is die uitwerking van my rehabilitasie om my toekomstige deelname aan die handelsverkeer?”][vc_column_text]Die Nasionale Kredietwet het die effek gehad om die reëls van die Kredietburos te wysig. Voor die Nasionale Kredietwet was die adverse kredietinligting van iemand wat gerehabiliteer is op die krediet buro gedra vir 10 jaar ná rehabilitasie. Die huidige reëls bepaal dat wanneer ‘n persoon rehabiliteer, die adverse krediet inligting (met betrekking tot skuld wat aangegaan is voor sekwestrasie) veronderstel is om verwyder te word vanaf ITC, EXPERION, ensovoorts. Die enigste verwysing wat nie verwyder word nie, en vir ‘n periode van 5 jaar getoon word, is die kennisgewing van jou rehabilitasie.

Banke kyk ongelukkig blind na kredietburo-inskrywings. As jou naam nie “skoongemaak” is nie kyk die bank jou aan asof jy ‘n boef is.

Dit is ook belangrik om te onthou dat jou adverse krediet inligting steed op rekord is by die spesifieke bank wat jou skuld afskryf. Hulle gaan laaaaaank vat voor hulle weer met jou gaan praat oor ‘n lening.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wie het die verantwoordelikheid om die adverse inligting by die krediet buro’s te verwyder?”][vc_column_text]Sodra die hof u rehabilitasie bevel gegee het, moet die Griffier van die Hooggeregshof ‘n afskrif van u rehabilitasiebevel aan die kredietburo’s stuur. Die kredietburo’s moet dan al u adverse kredietinligting verwyder. Die ongelukkige situasie is dat die hofbevel, male sonder tal, nie by die kredietburos uitkom nie, en as dit daar uitkom versuim die kredietburo om hul werk te doen.

Wanneer ons u rehabilitasie doen sorg ons dat u naam verwyder word vanaf die kredietburos. In hierdie opsig lewer ons ‘n buitengewone dien aan ons kliënte.

Die praktiese proses is dat ons ‘n beswaar by die kredietburo indien. Die beswaar behels naamlik dat ons beswaar maak daarteen dat u naam steeds op die kredietburo verskyn nadat u gerehabiliteer is. Volgens die reëls van die kredietburo’s, as niemand binne 21 dae ‘n teenbeswaar vir die verwydering van die adverse inligting bring nie, moet die kredietburo alle adverse inligting waarvan die skuldoorsaak voortspruit voor datum van u sekwestrasie, van u naam verwyder.

Dit gebeur soms dat ‘n skuldeiser vonnis teen jou geneem het lank nadat jy gesekwestreer is, omdat die linkerhand nie weet wat die regterhand doen nie. Die krediet buro weier dan om die vonnisse wat na sekwestrasie geneem is te verwyder tensy ons ‘n brief van die skuldeiser (of hul prokureurs) kry waarin hulle bevestig dat die eisoorsaak ontstaan het voor sekwestrasie. As hierdie hick-up voorkom, neem dit ons soms maande om jou naam skoon te maak. Ons het geen beheer hieroor nie.

Ons personeel spandeer (letterlik) ure op die telefoon met die kredietburos in ‘n poging om hulle te kry en om hul sovêr te kry om hul werk te doen. Die “skoonmaak” proses is veronderstel om nie langer te neem nie as ongeveer dertig dae, maar dit kan soms so lank as drie of vier maande neem. Dit is ietwat van ‘n frustrerende ondervinding om te onderhandel met iemand by die kredietburo wat waarskynlik graad 0 op sy naam het, en hom ook nog slim hou.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Sal die Banke steeds teen my diskrimineer na my Rehabilitasie?”][vc_column_text]

Die Insolvensiewet skryf sekere prosedures voor wat ‘n insolvent moet volg voordat hy kan rehabiliteer. Dit behels onder andere dat verslae van die Meester van die Hooggeregshof sowel as die kurator aan die Hof voorgelê moet word, waarna ‘n Regter beslis of jy geskik en gepas is om weer aan die handelsverkeer deel te neem.

Die Regter neem dus ‘n ingeligte besluit wanneer hy beveel dat jy gerehabiliteer word. Ons ervaar dat die banke soms steeds teen jou diskrimineer omdat jy voorheen gesekwestreer was. Ons sukkel om te verstaan op watter regsgronde ‘n bank kan besluit dat hulle die gesag van ‘n Regter kan ignoreer. Ons beskou dit as ‘n belediging vir die Regters. Banke (en ander kredietverskaffers) moet u aansoek om krediet oorweeg op dieselfde basis soos ‘n persoon wat nog nooit gesekwestreer was nie. Dit kan regtens nie verskoonbaar wees as hulle dit teen jou hou nie, want dit sou in stryd wees met die bepalings van Artikel 129 van die Insolvensiewet, wat ons hieronder bespreek.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat is die banke se houding wanneer ek wil geld leen nadat ek gerehabiliteer is?”][vc_column_text]

In ons ervaring, is die banke wat geld in jou sekwestrasie verloor se kuite steeds styf opgetrek vir jou. Banke wat nie skuldeisers in jou insolvente boedel was nie sal meer geredelik help. Hulle mag dalk wil hê jy moet deur ‘n “proeftydperk” (eie term) gaan, om te bepaal hoe jy jou rekening wat hulle vir jou oopgemaak het, hanteer. Ons raad is: pes hulle tot jy regkom.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Watter Hof het jurisdiksie om my te rehabiliteer?”][vc_column_text]

Slegs die Hof wat jou sekwestrasie bevel gegee het, het die jurisdiksie om jou te rehabiliteer. Daar is ‘n paar uitsonderings waaroor ons u sal adviseer.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Indien al my skuldeisers ten volle betaal is uit my insolvente boedel en daar is steeds geld oor, wat gebeur met daardie geld?”][vc_column_text]

Jou Kurator moet die geld in die Voogdy-fonds (wat onder beheer van die Meester van die Hooggeregshof val) inbetaal. Sodra jy gerehabiliteer is kwalifiseer jy om die geld by die Meesterskantoor op te vra.

Dit werk ongelukkig nie soos hulle in die Bybel sê: “Vra en jy sal ontvang” nie. Die Meesters kantoor het geweldige proses probleme en soms neem dit jou ‘n jaar om jou geld terug te kry van die Voogdy-fonds. Die prosesse wat in plek gestel is, is as gevolg daarvan dat daar op ‘n stadium grootskaalse bedrog en diefstal was van die voogdyfonds geld.

Jou prokureur mag dit ook nie namens jou opvra nie. Ongelukkig is ‘n paar gerehabiliteerdes se geld in die verlede deur prokureurs en ander “agente” gesteel. Maak jou reg vir FICA in sy ergste vorm. Hulle wil tot weet of jou kat ‘n klokkie dra en jy weet van enige persoon wat nog gebore moet word wat van die Pous gaan skinder.

As alles egter glad verloop is daar geen rede waarom die proses langer as ‘n paar dae behoort te neem nie.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Hoekom wag ek nie net eenvoudig tien jaar en rehabiliteer outomaties nie?”][vc_column_text]

Voordat jy ten volle en behoorlik aan die handelsverkeer kan deelneem moet jy gerehabiliteer wees. Banke sal nie toelaat dat jy tjekrekenings of kredietkaarte open nie. Jy sal ook nie kan geld leen om weer ‘n eiendom, motor, ensovoorts te koop nie. Die verdere probleem is dat, vir so lank as wat jy nie gerehabiliteer is nie, elke bate wat jy versamel geag word ‘n bate in jou insolvente boedel te wees.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat is ‘n “Vestigingsings-bevel”?”][vc_column_text]As jy bates bymekaar gemaak het gedurende jou sekwestrasie, word dié bates beskou as deel van jou insolvente boedel – (Artikel 24 (2) (b) van die Insolvensiewet) saamgelees met Artikel 124 (1). As jy byvoorbeeld ‘n huis gekoop het terwyl jy onder sekwestrasie was, moet jy, wanneer jy aansoek doen om jou rehabilitasie, ook die hof vra om ‘n bevel te gee in terme waarvan die eiendom wat jy gekoop het vestig in jou “nuwe” boedel. As jy byvoorbeeld basiese huishoudelike meubels en ‘n noodsaaklike motor gekoop het, het jy nie nodig om die hof te vra om ‘n Vestigingsbevel nie, vir soverre sulke bates noodsaaklike lewensmiddele is.

Dit sal natuurlik ‘n probleem skep as jy, vir jou en jou geliefdes se gerief, ‘n nuwe Rolls Royce aangeskaf het. As dit inderdaad gebeur het, het jy ons baie nodig.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Wat gebeur met skulde wat ek aangegaan het nadat ek gesekwestreer is?”][vc_column_text]

As u skuld aangegaan het na u sekwestrasie vorm dit nie deel van u insolvente boedel nie en moet u die skuld betaal.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Het die Nasionale Krediet Wet, nr 34 van 2005 enige invloed op my posisie nadat ek gerehabiliteer is?”][vc_column_text]Ja inderdaad. Die wet is in Engels gepubliseer. Dit lees egter so maklik dat ons vir u ‘n onvertaalde weergawe hieronder invoeg.

Chapter four of the National Credit Act deals with Consumer credit policy – it reads as follows:

“Protection against discrimination in respect of credit:

Section 61(1): Relative to the treatment of any of other consumer or prospective consumer, a credit provider must not unfairly discriminate directly or indirectly against any natural person, juristic person or association of persons on one or more grounds set out in Section 9(3) of the Constitution, or on one or more grounds set out in Chapter 2 of the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, when-

(a) Assessing the ability of the person to meet the obligations of a proposed credit agreement;

(b) Deciding whether to refuse an application to enter into a credit agreement, or to offer or enter into a credit agreement;

(c) Determining any aspect of the cost of a credit agreement, to the consumer;

(d) Proposing or agreeing the terms and conditions of a credit agreement;

(e) Assessing or requiring compliance by the person with the terms of a credit agreement;

(f) Exercising any right of the credit provider under a credit agreement, this Act or applicable provincial legislation;

(g) determining whether to continue, enforce, seek judgment in respect of, or terminate a credit agreement; or

(h) Determining whether to report, or reporting any credit information or record.”

Section 61(3) of the Consumer Credit Policy, reads as follows:

“Subsection (1) and (2) apply in respect of a consumer or prospective consumer that is an association or juristic person to prohibit unfair discrimination against that association or juristic person based on the characteristics of any natural person who is a member, associate, owner, manager, employee, client or customer of that association or juristic person.

Section 61(5) Reads:

A credit provider may determine for itself any scoring or other evaluative mechanism or model to be used in managing, underwriting and pricing credit risk, provided that any such mechanism or model is not founded or structured upon a statistical or other analysis in which the basis of risk categorization, differentiation or assessment is a ground of unfair discrimination prohibited in Section 9(3) of the Constitution.

So far so good. Section 61(5) is problematic.

The act states that “…A credit provider may determine for itself any scoring or other evaluative mechanism or model to be used…”, but, in my opinion, to prove that the bank discriminate against you, you only needs to prove to Court that the bank has in the past granted finance to any other customer of its customers, which customer was previously sequestrated and has a similar or weaker financial profile than you.

Section 61(6) Reads:

In respect of an alleged contravention of this Section, any person contemplated in Section 20(1) of the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, may either-

(a) institute proceedings before an equality court, in terms of Chapter 4 of the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act; or

(b) make a complaint to the National Credit Regulator in terms of Section 136, which must refer the complaint to the equality court, if the complaint appears to be valid.

Right to reasons for credit being refused: (Baie belangrik)

62. (1) On request from a consumer, a credit provider must advise the consumer in writing of the dominant reason for-

(a) refusing to enter into a credit agreement with that consumer;

(b) offering the consumer a lower credit limit under a credit facility than applied for by the consumer, or reducing the credit limit under an existing credit facility;

(c) refusing a request from the consumer to increase a credit limit under an existing credit facility; or

(d) refusing to renew an expiring credit card or similar renewable credit facility with that consumer.

62.(2) When responding to a request in terms of subsection (1), a credit provider who has based its decision on an adverse credit report received from a credit bureau must advise the consumer in writing of the name, address and other contact particulars of that credit bureau.

62.(3) On application by a credit provider, the Tribunal may make an order limiting the credit provider’s obligation in terms of this Section if the Tribunal is satisfied that the consumer’s requests for information are frivolous or vexatious.”[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]